Skarbnik Gminy


Funkcję Skarbnika Gminy Strzelin sprawuje Łucja Szczepańska.


Pokój nr 214 (II piętro Urzędu)
Tel: 71 78 30 105

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy.

Skarbnik odpowiada za całość gospodarki finansowej i księgowej Gminy oraz realizację obowiązków w zakresie kontroli finansowej określonych ustawą o finansach publicznych.

Do zadań, kompetencji i odpowiedzialności Skarbnika należy w szczególności:

 1. ewidencja podatników, dokonywanie wymiaru, poboru i windykacji należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, opłat od posiadania psów oraz opłat skarbowych;
 2. prowadzenie rachunkowości podatkowej i sprawozdawczości w tym zakresie;
 3. windykacja należności Gminy, w tym dotyczących mienia komunalnego;
 4. prowadzania kontroli podatkowej;
 5. egzekwowanie zaległych należności podatkowych, w tym wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
 6. realizacja zadań w zakresie postępowania egzekucyjnego;
 7. egzekwowanie wszelkich należności Gminy bez względu na tytuł;
 8. monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez Gminę, sporządzanie sprawozdań i udzielania informacji w tym zakresie;
 9. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
 10. zarządzanie procesem budżetowania oraz opracowywanie projektu budżetu Gminy i objaśnień do tego projektu;
 11. opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy;
 12. przekazywanie jednostkom organizacyjnym Gminy do realizacji zadań i ustaleń wynikających dla nich z uchwalonego budżetu;
 13. monitorowanie, kontrola i analiza realizacji budżetu Gminy oraz opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, monitorowanie zmian w budżecie;
 14. nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Gminy, w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 15. opracowywanie i aktualizacja harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy;
 16. sporządzanie prognoz ekonomiczno-finansowych oraz raportów dotyczących budżetu Gminy dla instytucji zewnętrznych;
 17. zarządzanie całokształtem zagadnień związanych z organizacją rachunkowości i informacji finansowej dla potrzeb wewnętrznych Gminy, jej organów oraz innych prawem wymaganych instytucji;
 18. dokonywanie płatności i zarządzania płynnością finansową Gminy;
 19. współpraca z bankami oraz instytucjami finansowymi, firmami konsultingowymi i audytorami;
 20. obsługa finansowa jednostek i zakładów budżetowych, przekazywanie środków finansowych z budżetu Gminy na realizację umów dotacyjnych, obsługa kredytów i pożyczek zaciąganych przez Gminę;
 21. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie prowadzonych spraw;
 22. prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy i Urzędu;
 23. sprawowanie nadzoru nad dekretacją, ewidencją i obiegiem dokumentów finansowo-księgowych;
 24. badanie legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów finansowo-księgowych;
 25. ewidencja majątku rzeczowego i finansowego oraz wyposażenia Urzędu, a także zarządzanie jego inwentaryzacją;
 26. nadzór nad:
  1. obsługą kasową,
  2. rozliczeniem podatku VAT;
 27. realizacja zadań z zakresu wynagrodzeń pracowniczych i bezosobowych oraz rozliczanie delegacji, ryczałtów i innych świadczeń pieniężnych pracowników;
 28. dokonywanie rozliczeń z kontrahentami Gminy;
 29. sporządzanie sprawozdawczości finansowej Gminy;
 30. kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych;
 31. parafowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych;
 32. współudział w realizacji zadań dotyczących kontroli zarządczej.


Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
1) Wydziału Podatków i Opłat;
2) Wydziału Budżetu i Finansów.
 

Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑08‑2011 09:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155
, w dniu:  09‑08‑2011 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2024 10:24:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie