Skarbnik Gminy


Funkcję Skarbnika Gminy Strzelin sprawuje Łucja Szczepańska.


Pokój nr 5 (parter Urzędu)
Tel: 71 39 21 971 wew. 157

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy.

Skarbnik odpowiada za całość gospodarki finansowej i księgowej Gminy oraz realizację obowiązków w zakresie kontroli finansowej określonych ustawą o finansach publicznych.

Do zadań, kompetencji i odpowiedzialności Skarbnika należy w szczególności:
1) ewidencja podatników, dokonywanie wymiaru, poboru i windykacji należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, opłat od posiadania psów oraz opłat skarbowych;
2) prowadzenie rachunkowości podatkowej i sprawozdawczości w tym zakresie;
3) windykacja należności Gminy, w tym dotyczących mienia komunalnego;
4) prowadzania kontroli podatkowej;
5) egzekwowanie zaległych należności podatkowych, w tym wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
6) realizacja zadań w zakresie postępowania egzekucyjnego;
7) monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez Gminę, sporządzanie sprawozdań i udzielania informacji w tym zakresie;
8) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
9) zarządzanie procesem budżetowania oraz opracowywanie projektu budżetu Gminy i objaśnień do tego projektu;
10) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy;
11) przekazywanie jednostkom organizacyjnym Gminy do realizacji zadań
i ustaleń wynikających dla nich z uchwalonego budżetu;
12) monitorowanie, kontrola i analiza realizacji budżetu Gminy oraz opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, monitorowanie zmian w budżecie;
13) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Gminy, w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
14) opracowywanie i aktualizacja harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy;
15) sporządzanie prognoz ekonomiczno - finansowych oraz raportów dotyczących budżetu Gminy dla instytucji zewnętrznych;
16) zarządzanie całokształtem zagadnień związanych z organizacją rachunkowości i informacji finansowej dla potrzeb wewnętrznych Gminy, jej organów oraz innych prawem wymaganych instytucji;
17) dokonywanie płatności i zarządzania płynnością finansową Gminy;
18) współpraca z bankami oraz instytucjami finansowymi, firmami konsultingowymi i audytorami;
19) obsługa finansowa jednostek i zakładów budżetowych, przekazywanie środków finansowych z budżetu Gminy na realizację umów dotacyjnych, obsługa kredytów i pożyczek zaciąganych przez Gminę;
20) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie prowadzonych spraw;
21) prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy i Urzędu;
22) sprawowanie nadzoru nad dekretacją, ewidencją i obiegiem dokumentów finansowo - księgowych;
23) badanie legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów finansowo - księgowych;
24) ewidencja majątku rzeczowego i finansowego oraz wyposażenia Urzędu, a także zarządzanie jego inwentaryzacją;
25) nadzór nad:
a) obsługą kasową,
b) rozliczeniem podatku VAT;
26) realizacja zadań z zakresu wynagrodzeń pracowniczych i bezosobowych oraz rozliczanie delegacji, ryczałtów i innych świadczeń pieniężnych pracowników;
27) dokonywanie rozliczeń z kontrahentami Gminy;
28) sporządzanie sprawozdawczości finansowej Gminy;
29) kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych;
30) parafowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych.

Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
1) Wydziału Podatków i Opłat;
2) Wydziału Budżetu i Finansów.

Skarbnik może udzielać upoważnień do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

Skarbnik nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań finansowych nałożonych na jednostki organizacyjne Gminy w ramach wykonywania budżetu.

Przy wykonywaniu innych kompetencji i zadań powierzonych przez Burmistrza, Skarbnik działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑08‑2011 09:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑08‑2011 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑08‑2011 09:41:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie