Sekretarz Gminy


Funkcję Sekretarza Gminy Strzelin sprawuje Kazimierz Nahajło.
 

Pokój nr 31 (I piętro Urzędu)
Tel: 71 39 21 971 wew. 130
Tel. kom. 609 777 606

Do zadań, kompetencji i odpowiedzialności Sekretarza należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu;
 2. zapewnienie obsługi technicznej i administracyjnej sekretariatu Burmistrza;
 3. prowadzenie spraw z zakresu aktów normatywnych organów Gminy;
 4. bieżąca informacja dla mieszkańców Gminy za pośrednictwem serwisu internetowego;
 5. budowa, wdrażanie, eksploatacja i obsługa techniczna serwisu internetowego;
 6. organizacyjno-techniczna obsługa prac Rady;
 7. niezbędna pomoc techniczna, administracyjna i organizacyjna dla Radnych w sprawowaniu ich funkcji;
 8. współpraca z zagranicą w zakresie inicjowania i rozwijania kontaktów z miastami partnerskimi;
 9. ochrona znaków Gminy i nadzór nad ich używaniem;
 10. nadzór nad prawidłową obsługą mieszkańców w powierzonym zakresie;
 11. inicjowanie i koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi Urzędu, w tym zarządzanie systemem szkoleń i podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników;
 12. zapewnienie obsługi prawnej w Urzędzie;
 13. prowadzenie spraw umów o pracę oraz innych zawieranych z osobami fizycznymi spoza Urzędu;
 14. opracowywanie i aktualizacja Regulaminu, regulaminów pracy i wynagrodzeń;
 15. koordynacja i nadzór nad realizacją zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych;
 16. określanie kwalifikacji i predyspozycji wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zasad doboru kadr i prowadzenia procesów rekrutacji oraz konkursów;
 17. koordynacja i nadzór nad realizacją przepisów prawnych o dostępie do informacji publicznej w Urzędzie;
 18. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie;
 19. nadzór nad czynnościami związanymi z doręczeniem korespondencji w ramach Urzędu oraz wysyłka korespondencji zewnętrznej;
 20. zarządzanie utrzymaniem porządku w obiektach i pomieszczeniach oraz ochrona obiektów Urzędu, a także utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów Urzędu;
 21. sprawowanie nadzoru nad pracami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz spisów w zakresie powierzonym Gminie do wykonania;
 22. nadzór nad mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania;
 23. budowa, wdrażanie, rozwój i eksploatacja systemów informatycznych;
 24. ujednolicanie i standaryzacja oprogramowania, wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych;
 25. zarządzanie bezpieczeństwem przechowywania danych na nośnikach elektronicznych;
 26. nadzór nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 27. zadania dotyczące centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 28. wydawanie decyzji administracyjnych o wpisie do stałego rejestru wyborców;
 29. nadzór nad zabezpieczeniem komórek organizacyjnych Urzędu na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (pożar, kradzież, powódź, itp.) umożliwiającym zachowanie ciągłości pracy i realizacji zadań Gminy;
 30. stosowanie w Urzędzie przepisów bhp i przeciwpożarowych;
 31. nadzór nad obsługą techniczną i administracyjną Kancelarii Tajnej;
 32. nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń w obiektach Urzędu;
 33. nadzór nad organizacyjno-techniczną obsługą pracy Rady Miejskiej i jej Komisji;
 34. współudział w realizacji zadań dotyczących kontroli zarządczej

Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Wydziału Organizacyjnego;
 2. Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców;
 3. Stanowiska do spraw Archiwum Zakładowego;
 4. Zespołu ds. Sportu, Kultury, Zdrowia i Komunikacji Społecznej.
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑08‑2011 09:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑08‑2011 09:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2019 13:00:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie