Sekretarz Gminy


Funkcję Sekretarza Gminy Strzelin sprawuje Kazimierz Nahajło.
 

Pokój nr 219 (II piętro Urzędu)
Tel: 71 78 30 104
Tel. kom. 609 777 606

Do zadań, kompetencji i odpowiedzialności Sekretarza należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu;
 2. zapewnienie obsługi technicznej i administracyjnej sekretariatu Burmistrza;
 3. prowadzenie spraw z zakresu aktów normatywnych organów Gminy;
 4. bieżąca informacja dla mieszkańców Gminy za pośrednictwem serwisu internetowego;
 5. budowa, wdrażanie, eksploatacja i obsługa techniczna serwisu internetowego;
 6. nadzór nad organizacyjno-techniczną obsługą pracy Rady Miejskiej i jej Komisji;
 7. współpraca i organizacyjno-techniczne wsparcie działalności Strzelińskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Gminy;
 8. niezbędna pomoc techniczna, administracyjna i organizacyjna dla Radnych w sprawowaniu ich funkcji;
 9. współpraca z zagranicą w zakresie inicjowania i rozwijania kontaktów z miastami partnerskimi;
 10. ochrona znaków Gminy i nadzór nad ich używaniem;
 11. nadzór nad prawidłową obsługą mieszkańców w powierzonym zakresie;
 12. inicjowanie i koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi Urzędu, w tym zarządzanie systemem szkoleń i podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników;
 13. zapewnienie obsługi prawnej w Urzędzie;
 14. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze stosunkiem pracy, realizacją umów o pracę w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych organizowanych z Powiatowym Urzędem Pracy oraz stażów i praktyk uczniowskich i studenckich;
 15. opracowywanie i aktualizacja Regulaminu, regulaminów pracy i wynagrodzeń;
 16. koordynacja i nadzór nad realizacją zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych;
 17. określanie kwalifikacji i predyspozycji wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zasad doboru kadr i prowadzenia procesów rekrutacji oraz konkursów;
 18. koordynacja i nadzór nad realizacją przepisów prawnych o dostępie do informacji publicznej w Urzędzie;
 19. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie;
 20. nadzór nad czynnościami związanymi z doręczeniem korespondencji w ramach Urzędu oraz wysyłka korespondencji zewnętrznej;
 21. zarządzanie utrzymaniem porządku w obiektach i pomieszczeniach oraz ochrona obiektów Urzędu, a także utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów Urzędu;
 22. sprawowanie nadzoru nad pracami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz spisów w zakresie powierzonym Gminie do wykonania;
 23. nadzór nad mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania;
 24. budowa, wdrażanie, rozwój i eksploatacja systemów informatycznych;
 25. ujednolicanie i standaryzacja oprogramowania, wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych;
 26. zarządzanie bezpieczeństwem przechowywania danych na nośnikach elektronicznych;
 27. nadzór nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 28. zadania dotyczące centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 29. wydawanie decyzji administracyjnych o wpisie do stałego rejestru wyborców;
 30. nadzór nad zabezpieczeniem komórek organizacyjnych Urzędu na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (pożar, kradzież, powódź, itp.) umożliwiającym zachowanie ciągłości pracy i realizacji zadań Gminy;
 31. stosowanie w Urzędzie przepisów bhp i przeciwpożarowych;
 32. nadzór nad obsługą techniczną i administracyjną kancelarii informacji niejawnych;
 33. nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń w obiektach Urzędu;
 34. nadzór nad zadaniami realizowanymi we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu, kultury, zdrowia, i komunikacji społecznej;
 35. współudział w realizacji zadań dotyczących kontroli zarządczej.

 

Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Wydziału Organizacyjnego;
 2. Biura Rady;
 3. Zespołu ds. Sportu, Kultury, Zdrowia i Komunikacji Społecznej;
 4. Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców;
 5. Stanowiska do spraw Archiwum Zakładowego.
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑08‑2011 09:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155
, w dniu:  09‑08‑2011 09:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2024 10:23:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie