Terenowy Punkt Paszportowy


Informacja

26‑09‑2023 08:34:34

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Rynek 10

57-100 Strzelin

Tel. 71 78 30 120 / 71 78 30 121

Godziny obsługi klientów:

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 14:45

 

Pracownicy Terenowego Punktu Paszportowego w Strzelinie:

Luca Krzysztofczyk

Tel. 71 78 30 121

l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl

Bartosz Ślusarz

Tel. 71 78 30 120

b.slusarz.umig@strzelin.pl

 

Terenowy Punkt Paszportowy w Strzelinie realizuje następujące zadania:

 • przyjmowanie wniosków o paszport (z wyjątkiem paszportów tymczasowych),
 • wydawanie paszportów.

 

Obsługa klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzedniej rezerwacji wizyty pod tym adresem.

Jedna rezerwacja dotyczy wyłącznie jednej osoby. W celu umówienia terminu dla grupy osób (np. dzieci lub innych członków rodziny) wymagane jest dokonanie oddzielnej rezerwacji dla każdej osoby.

UWAGA! W przypadku rezygnacji z wizyty w Terenowym Punkcie Paszportowym w Strzelinie lub niemożności stawienia się na umówioną wizytę należy anulować dokonaną uprzednio rezerwację. W celu anulowania rezerwacji wizyty należy kliknąć link Anulowanie rezerwacji zamieszczony w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji wizyty. 

 

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

Dokument paszportowy wydawany jest na wniosek. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Wniosek o wydanie paszportu składa się w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez pracownika Terenowego Punktu Paszportowego w Strzelinie na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w stosownych rejestrach, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na odpowiednim urządzeniu. Nie obowiązują papierowe wnioski o wydanie paszportu.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY WNIOSKOWANIU O WYDANIE PASZPORTU

 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • aktualna fotografia w formacie o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy osoby, której ma być wydany dokument paszportowy,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dokument potwierdzający prawo do ulgi w opłacie paszportowej lub zwolnienie z opłaty skarbowej np. Karta Dużej Rodziny, ważna legitymacja: szkolna, studencka (do 26. roku życia), emeryta/rencisty, kombatancka, osoby niepełnosprawnej (lub orzeczenie), żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową itp.,
 • wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora.

Uwaga! W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów, obsługa wniosku o wydanie paszportu nie będzie możliwa do realizacji, co skutkować będzie koniecznością umówienia kolejnej wizyty.

 

Wymogi dotyczące fotografii:

 • fotografia kolorowa o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie paszportu,
 • fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie paszportu,
 • osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
 • osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku,
 • osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku przedkłada się również orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • fotografia osoby do 5. roku życia oraz osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów co do fotografii, może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów,

 

 

PASZPORT DLA DZIECKA

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynność prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.

Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagana jest:

 • aktualna fotografia w formacie o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy osoby, której ma być wydany dokument paszportowy,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za paszport,
 • ważny paszport albo dowód osobisty dziecka – jeśli dziecko posiada taki dokument,
 • obecność obojga rodziców wraz z ważnymi dokumentami tożsamości,
 • jeśli wniosek składa jeden z rodziców – należy przygotować dodatkowo:
  • pisemną zgodę drugiego rodzica albo opiekuna prawnego, którego własnoręczność podpisu musi zostać potwierdzona przez notariusza lub zgodę złożoną na piśmie w postaci elektronicznej za pośrednictwem usługi elektronicznej,
  • lub jeden z dokumentów:
   • orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
   • orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd zgadza się na wydanie paszportu dla dziecka,
   • wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku dla dziecka – w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora.

Dla małoletniej osoby do 12. roku życia istnieje  możliwość złożenia wniosku  o wydanie paszportu w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi elektronicznej. W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej dla osoby małoletniej do 12. roku życia należy wejść na stronę internetową pod tym adresem.

 

W przypadku wnioskowania o wydanie paszportu dla osoby małoletniej do 18. roku życia możliwe jest wyrażenia zgody za pomocą usługi elektronicznej przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych na wydanie paszportu. W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Aby wyrazić zgodę na wydanie paszportu dla osoby małoletniej do 18. roku życia w formie elektronicznej należy wejść na stronę internetową pod tym adresem.

 

OBECNOŚĆ DZIECKA PRZY SKŁADANIU WNIOSKU I ODBIERANIU PASZPORTU

 • dziecko do 5 lat – nie musi być obecne przy składaniu wniosku i odbiorze paszportu,
 • dziecko od 5 do 12 lat – musi być obecne podczas składania wniosku o paszport. W przypadku, gdy dziecko nie było obecne przy składaniu wniosku, ponieważ wniosek o wydanie dokumentu paszportowego został złożony za pośrednictwem platformy ePUAP dziecko musi być obecne przy odbiorze paszportu. Jeżeli dziecko było obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu nie musi już być obecne przy odbiorze dokumentu paszportowego,
 • dziecko od 12 lat – musi być obecne podczas składania wniosku o paszport.Nie musi być obecne przy odbiorze dokumentu paszportowego.

 

WAŻNOŚĆ DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

 • Paszport wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania.
 • Paszport wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania

 

OPŁATY ZA WYDANIE PASZPORTU

Opłatę za paszport należy dokonać na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Finansów i Budżetu

NBP O/O Wrocław 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000.

W tytule wpłaty należy wpisać: „imię i nazwisko, opłata paszportowa”, np. Jan Kowalski – opłata paszportowa.

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Strzelinie jest możliwość dokonania opłaty kartą płatniczą.

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Strzelinie nie ma możliwości wykonania fotografii.

W przypadku dokonywania opłaty dla kilku osób, należy wykonać odrębny przelew dla każdej osoby.

Wydrukowane potwierdzenie wykonania przelewu należy przynieść wraz z innymi dokumentami niezbędnymi  do złożenia wniosku o wydanie paszportu.

Wysokość opłaty za wydanie paszportu:

 • 30 zł - małoletni do 12. roku życia,
 • 70 zł - osoby małoletnie między 12. a 18. rokiem życia, uczniowie i studenci między 18. a 26. rokiem życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu; osoby mające ustalone prawo do renty socjalnej, osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, kombatanci, żołnierze pełniących terytorialną służbę wojskową; strażacy ratownicy ochotniczej straży pożarnej oraz osoby, którym przyznano świadczenie ratownicze, ochotnicy pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • 140 zł - osoby pełnoletnie nie posiadające prawa do zniżki (pełna opłata).

Członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, przysługuje zniżka. Wysokość opłaty wynosi:

a) osobom małoletnim do 12. roku życia - 15 zł,

b) uczniom i studentom do 25. roku życia oraz dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek - 35 zł,

c) rodzicom i ich małżonkom, a także rodzicom zastępczym lub osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka - 70 zł.

 

Zwolnienia z opłaty:

 • osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności, w trybie art. 11 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350), w zakresie: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia, obywatelstwa, płci, numeru PESEL,
 • żołnierze wyznaczeni lub skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych,
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

 

Czas oczekiwania na dokument paszportowy wynosi do 30 dni kalendarzowych.

Status sprawy paszportowej można sprawdzić pod tym adresem.

 

ODBIÓR PASZPORTU

 • dokument paszportowy odbiera się osobiście, nie ma możliwości, aby inna osoba niż właściciel dokumentu, mogła go odebrać,
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych paszport odbiera jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator,
 • przy odbiorze paszportu należy okazać ważny dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport, a także potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu,
 • przy odbiorze dokumentu paszportowego przekazuje się dotychczas posiadany ważny dokument paszportowy, który podlega unieważnieniu.

 

UTRATA, USZKODZENIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

Osoba, która dokument paszportowy utraciła lub, której dokument paszportowy został uszkodzony jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy. Z chwilą zgłoszenia utraty, uszkodzenia lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych pracownik unieważni dokument.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu dokonuje się:

1) osobiście przed organem paszportowym, na formularzu, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, składając podpis na odpowiednim urządzeniu,

2) na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

3) przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej,

4) na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył notariusz.

 

Klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych)

 

Więcej informacji nt. paszportów można znaleźć na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod tym adresem.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  26‑09‑2023 08:33:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  26‑09‑2023 08:33:31
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2023 08:39:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie