Oświadczenia majątkoweZasady składania oświadczeń majątkowych

20‑12‑2023 13:57:47
 1. Osoby składające oświadczenia o stanie majątkowym.

Do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązani są:

 • przewodniczący rady gminy, wójt - Wojewodzie
 • radni gminy – Przewodniczącemu Rady Gminy
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta – Wójtowi
 1. Terminy składania oświadczeń o stanie majątkowym i wymagane załączniki.

Pierwsze oświadczenie - w terminie 30 dni od dnia:

 • złożenia ślubowania  - radny, wójt
 • powołania na stanowisko/zatrudnienia - pozostali

Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru.

Pozostałe osoby objęte obowiązkiem złożenia oświadczenia majątkowego do pierwszego oświadczenia majątkowego powinni dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia.

Kolejne oświadczenia:

 • każdego roku do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym i jego ewentualną korektą.

Ostatnie oświadczenie:

 • na 2 miesiące przed upływem kadencji - radny, wójt
 • w dniu odwołania ze stanowiska lub w dniu rozwiązania umowy o pracę - pozostali
 1. Uchybienie ustawowego terminu do złożenia oświadczenia majątkowego.

W przypadku niedotrzymania powyższych ustawowych terminów złożenia oświadczeń majątkowych odpowiednio wojewoda, przewodniczący rady gminy lub wójt w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę zobowiązaną, która nie złożyła oświadczenia, do jego niezwłocznego złożenia, wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

 1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w dodatkowym terminie.

Konsekwencją niezłożenia oświadczenia majątkowego przez radnego lub wójta w wyznaczonym, dodatkowym, 14 dniowym terminie jest wygaśnięcie ich mandatu w trybie odpowiednio art. 383 lub art. 492 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408).

 1. Zasada jawności oświadczeń [art. 24i usg]
 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
 2. Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.
 3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 43 ze zm.),

- obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2017 r. poz. 2020),

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408).

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r.
09‑04‑2018 09:05:20

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
478KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy

21‑03‑2017 15:59:39
Dokumenty:
Plik doc Oświadczenie majątkowe radnego.doc
09‑04‑2018 09:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie majątkowe radnego.pdf
09‑04‑2018 09:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
614KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wzór oświadczenia majątkowego

21‑03‑2017 15:55:21
Dokumenty:
Plik rtf Oświadczenie majątkowe.rtf
09‑04‑2018 09:08:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie majątkowe.pdf
09‑04‑2018 09:08:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
684KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  01‑06‑2011 14:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155
, w dniu:  01‑06‑2011 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2023 14:00:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie