Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • linki, prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie,
 • niektóre zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-04-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-12

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Akademia Innowacji Novum.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kazimierz Nahajło.
 • E-mail: sekretarz@strzelin.pl
 • Telefon: 71 39 21 971

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
 • Adres: ul. Ząbkowicka 11
  57 - 100 Strzelin
 • E-mail: umig@strzelin.pl
 • Telefon: 71 39 21 971

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu przy ul. Ząbkowickiej 11, 57-100 Strzelin

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro i II piętro). Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne od strony ulicy Ząbkowickiej znajduje się powyżej poziomu chodnika i nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście – od strony parkingu – znajduje się na poziomie terenu. Po lewej, zewnętrznej stronie drzwi wejściowych od strony parkingu, znajduje się dzwonek z oznaczeniem osoby niepełnosprawnej, który zamontowany jest na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Dzwonek połączony jest Biurem Obsługi Interesanta i przywołuje pracownika, który podczas całej wizyty w Urzędzie będzie zajmował się osobą niepełnosprawną i udzieli jej wszelkiej niezbędnej pomocy, w tym obsłuży platformę schodową dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającą dostęp osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim do poziomu parteru.  Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp tylko do parteru budynku. W budynku nie ma windy. Na parterze ulokowane jest m.in. Biuro Obsługi Interesanta. W pierwszej kolejności pracownik Biura Obsługi Interesanta przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli załatwienie sprawy wymaga obecności odpowiedniego pracownika merytorycznego wówczas pracownik ten zostaje powiadomiony o takiej potrzebie. Powiadomiony pracownik z danego wydziału, udaje się niezwłocznie do Biura Obsługi Interesanta w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej. Po zakończeniu obsługi pracownik ds. pierwszego kontaktu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku Urzędu.

Poziome przestrzenie komunikacyjne wolne od barier. Korytarze mają odpowiednia szerokość zapewniając możliwość manewrowania wózkiem inwalidzkim.

 1. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku przy Biurze Obsługi Interesanta.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przy wejściu do budynku od strony parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacje o prawnie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Urzędzie nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Budynek Urzędu przy ul. Ząbkowickiej 11a, 57-100 Strzelin – Referat Ochrony Środowiska

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek dwukondygnacyjny (parter, I piętro), przy czym usługi publiczne świadczone są jedynie na parterze budynku. Budynek posiada trzy wejścia przy czym tylko dwa wejścia prowadzą do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie (trzecie wejście po prawej stronie budynku stanowi wejście do Zespołu Oświaty Gminnej - jednostki organizacyjnej gminy). Wejście do Urzędu usytuowane po lewej stronie budynku znajduje się powyżej poziomu terenu i nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drugie – środkowe wejście do budynku – znajduje się na poziomie terenu.  Żadne z wejść nie zapewnia dostępu osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Obsługa osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim odbywa się za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta w sąsiednim budynku Urzędu przy ul. Ząbkowickiej 11, do którego w razie potrzeby wzywany jest właściwy merytorycznie pracownik Referatu Ochrony Środowiska.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Usługi świadczone wyłącznie na parterze budynku.

 1. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej zlokalizowane blisko budynku (do 50 m) – przy tylnym wejściu sąsiedniego budynku Urzędu przy ul. Ząbkowickiej 11.

 1. Informacje o prawnie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Urzędzie nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Archiwum Zakładowe i  Straż Miejska w Strzelinie - budynek dworca PKP w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 23, 57-100 Strzelin

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do pomieszczeń Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Bolka I Świdnickiego znajduje się powyżej poziomu chodnika i nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście - od strony peronów – znajduje się na poziomie terenu i umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Po pomieszczeń Straży Miejskiej w Strzelinie prowadzi tylko jedno wejście znajdujące się od strony peronów i znajdujące się na poziomie terenu, które również umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Usługi świadczone wyłącznie w pomieszczeniach na parterze budynku.  Poziome przestrzenie komunikacyjne wolne od barier. Korytarze mają odpowiednia szerokość zapewniając możliwość manewrowania wózkiem inwalidzkim.

 1. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W pomieszczeniach, w których świadczone są usługi Urzędu brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu przy budynku wyznaczono dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (w odległości do 50 m). Z miejsc postojowych zapewniono wygodny dostęp do najbliższego ciągu pieszego, prowadzącego do budynku. Wyznaczone zostały również miejsca postojowe dla opiekunów z małymi dziećmi (miejsca rodzinne).

 1. Informacje o prawnie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Urzędzie nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Koordynator do spraw dostępności

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie został Pan Kazimierz Nahajło, Sekretarz Gminy

Zarządzenia nr 198/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenie Koordynatora ds. dostępności oraz powołanie Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie

 

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 11, 57 - 100 Strzelin
e-mail: k.nahajlo.umig@strzelin.pl

 

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działań Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 4. sporządzanie, przy współpracy z Zespołem ds. dostępności, raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja raportu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie;
 5. przewodniczenie i organizowanie pracy Zespołu ds. dostępności.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2021 13:38:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie