Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • linki, prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie,
 • niektóre zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-04-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Waldemar Pater.
 • E-mail: informatyk@strzelin.pl
 • Telefon: 71 39 21 971

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej/aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Koordynator do spraw dostępności

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie został Pan Kazimierz Nahajło, Sekretarz Gminy

Zarządzenia nr 198/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenie Koordynatora ds. dostępności oraz powołanie Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie

 

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 11, 57 - 100 Strzelin
e-mail: k.nahajlo.umig@strzelin.pl

 

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działań Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 4. sporządzanie, przy współpracy z Zespołem ds. dostępności, raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja raportu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie;
 5. przewodniczenie i organizowanie pracy Zespołu ds. dostępności.

Wykaz podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

12‑11‑2020 13:34:56
Dokumenty:
Plik pdf Wykaz podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami
12‑11‑2020 13:37:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Plan działania lata 2020 - 2021 na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.pdf
03‑12‑2020 14:27:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
164KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑11‑2020 13:35:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie