Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • linki, prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie,
 • niektóre zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-04-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Akademia Innowacji Novum.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kazimierz Nahajło.
 • E-mail: sekretarz@strzelin.pl
 • Telefon: 71 39 21 971

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
 • Adres: ul. Ząbkowicka 11
  57 - 100 Strzelin
 • E-mail: umig@strzelin.pl
 • Telefon: 71 39 21 971

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu przy ul. Ząbkowickiej 11, 57-100 Strzelin

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro i II piętro). Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne od strony ulicy Ząbkowickiej znajduje się powyżej poziomu chodnika i nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście – od strony parkingu – znajduje się na poziomie terenu. Po lewej, zewnętrznej stronie drzwi wejściowych od strony parkingu, znajduje się dzwonek z oznaczeniem osoby niepełnosprawnej, który zamontowany jest na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Dzwonek połączony jest Biurem Obsługi Interesanta i przywołuje pracownika, który podczas całej wizyty w Urzędzie będzie zajmował się osobą niepełnosprawną i udzieli jej wszelkiej niezbędnej pomocy, w tym obsłuży platformę schodową dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającą dostęp osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim do poziomu parteru.  Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp tylko do parteru budynku. W budynku nie ma windy. Na parterze ulokowane jest m.in. Biuro Obsługi Interesanta. W pierwszej kolejności pracownik Biura Obsługi Interesanta przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli załatwienie sprawy wymaga obecności odpowiedniego pracownika merytorycznego wówczas pracownik ten zostaje powiadomiony o takiej potrzebie. Powiadomiony pracownik z danego wydziału, udaje się niezwłocznie do Biura Obsługi Interesanta w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej. Po zakończeniu obsługi pracownik ds. pierwszego kontaktu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku Urzędu.

Poziome przestrzenie komunikacyjne wolne od barier. Korytarze mają odpowiednia szerokość zapewniając możliwość manewrowania wózkiem inwalidzkim.

 1. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku brak informacji głosowych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku Urzędu znajduje się mobilna pętla indukcyjna, zlokalizowana w Biurze Obsługi Interesanta.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku przy Biurze Obsługi Interesanta.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przy wejściu do budynku od strony parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacje o prawnie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Urzędzie nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, istniej jednak możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line w godzinach pracy Urzędu. Aby skorzystać z usługi należy udać się do Biura Obsługi Interesanta oznaczonego odpowiednim piktogramem (dwoma migającymi dłońmi), gdzie pracownik Urzędu zainicjuje połączenie z tłumaczem. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym. Nie ma konieczności zgłaszania z wyprzedzeniem chęci skorzystania z usługi.

 

Budynek Urzędu przy ul. Ząbkowickiej 11a, 57-100 Strzelin – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek dwukondygnacyjny (parter, I piętro), przy czym usługi publiczne świadczone są jedynie na parterze budynku. Budynek posiada trzy wejścia przy czym tylko dwa wejścia prowadzą do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie (trzecie wejście po prawej stronie budynku stanowi wejście do Zespołu Oświaty Gminnej - jednostki organizacyjnej gminy). Wejście do Urzędu usytuowane po lewej stronie budynku znajduje się powyżej poziomu terenu i nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drugie – środkowe wejście do budynku – znajduje się na poziomie terenu.  Żadne z wejść nie zapewnia dostępu osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Obsługa osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim odbywa się za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta w sąsiednim budynku Urzędu przy ul. Ząbkowickiej 11, do którego w razie potrzeby wzywany jest właściwy merytorycznie pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Usługi świadczone wyłącznie na parterze budynku.

 1. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przy wejściu do budynku od strony parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacje o prawnie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Urzędzie nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, istniej jednak możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line w godzinach pracy Urzędu. Aby skorzystać z usługi należy udać się do Biura Obsługi Interesanta w sąsiednim budynku Urzędu przy ul. Ząbkowickiej 11 oznaczonego odpowiednim piktogramem (dwoma migającymi dłońmi), gdzie pracownik Urzędu zainicjuje połączenie z tłumaczem. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym. Nie ma konieczności zgłaszania z wyprzedzeniem chęci skorzystania z usługi.

 

Archiwum Zakładowe i  Straż Miejska w Strzelinie - budynek dworca PKP w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 23, 57-100 Strzelin

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do pomieszczeń Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Bolka I Świdnickiego znajduje się powyżej poziomu chodnika i nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście - od strony peronów – znajduje się na poziomie terenu i umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Po pomieszczeń Straży Miejskiej w Strzelinie prowadzi tylko jedno wejście znajdujące się od strony peronów i znajdujące się na poziomie terenu, które również umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Usługi świadczone wyłącznie w pomieszczeniach na parterze budynku.  Poziome przestrzenie komunikacyjne wolne od barier. Korytarze mają odpowiednia szerokość zapewniając możliwość manewrowania wózkiem inwalidzkim.

 1. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W pomieszczeniach, w których świadczone są usługi Urzędu brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu przy budynku wyznaczono dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (w odległości do 50 m). Z miejsc postojowych zapewniono wygodny dostęp do najbliższego ciągu pieszego, prowadzącego do budynku. Wyznaczone zostały również miejsca postojowe dla opiekunów z małymi dziećmi (miejsca rodzinne).

 1. Informacje o prawnie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Urzędzie nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie prowadzi następujące aplikacje mobilne:

 1. Aplikacja BLISKO (z serwisem SegreGO)
 2. Aplikacja MOBIS Gmina Strzelin
 3. Aplikacja e-Strzelin

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 1. Grafiki publikowane w aplikacji BLISKO przed 31.01.2022 r. nie zawierają alternatywnej treści.
 2. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 3. Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Aplikacja MOBIS Gmina Strzelin jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 1. Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Dostosowanie systemu do dodawania alternatywnej treści oznacza wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
 2. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 3. Mapy oraz szlaki turystyczne w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki OpenStreetMap, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Aplikacja e-Strzelin jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 1. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 2. brak tekstów alternatywnych,
 3. elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 4. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 5. brak możliwości zmiany kontrastu,
 6. niektóre elementy są prezenotwane jako grafiki na mapie.
Wyłączenia:
 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Koordynator do spraw dostępności

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie został Pan Kazimierz Nahajło, Sekretarz Gminy

Zarządzenia nr 198/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenie Koordynatora ds. dostępności oraz powołanie Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie

 

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 11, 57 - 100 Strzelin
e-mail: k.nahajlo.umig@strzelin.pl

 

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działań Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 4. sporządzanie, przy współpracy z Zespołem ds. dostępności, raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja raportu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie;
 5. przewodniczenie i organizowanie pracy Zespołu ds. dostępności.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2023 12:42:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie