Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin


Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin sprawuje Dorota Pawnuk.
 

Pokój nr 205 (II piętro Urzędu)
Tel: 71 78 30 100
Tel. kom. 603 333 452

Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. zarządzanie Gminą w trosce o jej rozwój i dobro mieszkańców;
 2. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
 3. nadzorowanie procedur:
  • zamówień publicznych,
  • ochrony informacji niejawnych,
  • ochrony danych osobowych;
 4. wydawanie zarządzeń oraz udzielanie upoważnień i pełnomocnictw;
 5. nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunkach pracy z pracownikami Urzędu;
 6. zatwierdzanie zakresów czynności i obowiązków pracowników Urzędu;
 7. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, w tym wykonywanie uprawnień w zakresie stosunku pracy;
 9. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 10. wykonywanie uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek prawa handlowego, których Gmina jest udziałowcem;
 11. prowadzenie spraw związanych z członkostwem Gminy w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych;
 12. ustalanie kierunków rozwoju gospodarczego Gminy;
 13. opracowywanie projektów i planów inwestycyjnych Gminy;
 14. realizacja zadań z zakresu inwestycji gminnych, w tym zarządzanie i monitorowanie projektów inwestycyjnych Gminy;
 15. opracowywanie i wdrażanie założeń polityki gospodarczej Gminy w odniesieniu do sektora MSP;
 16. ochrona i odbudowa zabytków;
 17. sprawy dotyczące oświaty i wychowania w zakresie zadań własnych Gminy;
 18. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności;
 19. sprawy dotyczące powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i organizowanie akcji kurierskich, przygotowanie i rejestracja przedpoborowych, przeprowadzanie poborów, wydawanie decyzji wynikających z ustawy w tym zakresie oraz świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 20. sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy;
 21. sprawy w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy;
 22. zarządzanie przedsięwzięciami reagowania kryzysowego i obrony cywilnej realizowanymi przez Gminę, podmioty gospodarcze, instytucje publiczne i inne organizacje działające na terenie Gminy;
 23. sprawy związane z promocją Gminy;
 24. planowanie systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 25. inwestycje w zakresie oświetlenia drogowego;
 26. sprawy związane z organizacją i właściwym funkcjonowaniem gminnego transportu publicznego oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
 27. zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
 28. zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia audytu wewnętrznego;
 29. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.


Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Urzędu Stanu Cywilnego;
 2. Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego;
 3. Stanowiska do spraw Kontroli;
 4. Stanowiska do spraw Zamówień Publicznych;
 5. Koordynatora ds. nadzoru nad inwestycjami;
 6. Referatu Promocji PR i Rozwoju Gospodarczego;
 7. Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych;
 8. Wydziału Transportu i Drogownictwa;
 9. Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 10. Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego,Wojskowych, Obronnych i Informacji Niejawnych;

Burmistrz kieruje pracą Urzędu i wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Sekretarza Gminy i Skarbnika.


W razie nieobecności Burmistrza jego obowiązki pełni Zastępca Burmistrza.

 

Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑08‑2011 09:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155
, w dniu:  09‑08‑2011 09:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2024 10:22:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie