Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin


Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin sprawuje Dorota Pawnuk.
 

Pokój nr 26 (I piętro Urzędu)
Tel: 71 39 21 971
Tel. kom. 603 333 452

Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1) zarządzanie Gminą w trosce o jej rozwój i dobro mieszkańców;
2) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
3) nadzorowanie procedur:

a) zamówień publicznych,
b) ochrony informacji niejawnych,
c) ochrony danych osobowych;

4) wydawanie zarządzeń oraz udzielanie upoważnień i pełnomocnictw;
5) nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunkach pracy z pracownikami Urzędu;
6) zatwierdzanie zakresów czynności i obowiązków pracowników Urzędu;
7) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu;
8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, w tym wykonywanie uprawnień w zakresie stosunku pracy;
9) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
10) wykonywanie uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek prawa handlowego, których Gmina jest udziałowcem;
11) prowadzenie spraw związanych z członkowstwem Gminy w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych;
12) ustalanie kierunków rozwoju gospodarczego Gminy;
13) opracowywanie projektów i planów inwestycyjnych Gminy;
14) realizacja zadań z zakresu inwestycji Gminnych, w tym zarządzanie i monitorowanie projektów inwestycyjnych Gminy;
15) opracowywanie i wdrażanie założeń polityki gospodarczej Gminy w odniesieniu do sektora MSP;
16) ochrona i odbudowa zabytków;
17) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności;
18) sprawy dotyczące powszechnego obowiązku ochrony Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i organizowanie akcji kurierskich, przygotowanie i rejestracja przedpoborowych, przeprowadzenie poborów, wydawanie decyzji wynikających z ustawy w tym zakresie oraz świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
19) sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy;
20) sprawy w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy;
21) zarządzanie przedsięwzięciami reagowania kryzysowego i obrony cywilnej realizowanymi przez Gminę, podmioty gospodarcze, instytucje publiczne i inne organizacje działające na terenie Gminy;
22) sprawy związane z promocją Gminy;
23) zadania własne Gminy związane z ochroną zdrowia, kultury, sportu, promocji turystyki i rekreacji, kultury fizycznej oraz propagowania zdrowego trybu życia;
24) sprawy dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi;
25) planowanie systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
26) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególności ochrony przyrody, ochrony zwierząt, wód, powietrza, gruntów rolnych i leśnych oraz edukacji ekologicznej i zadania związane z gospodarką odpadami;
27) sprawy dotyczące leśnictwa i łowiectwa w zakresie zadań Gminy;
28) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej;
29) zapewnienie warunków niezbędnych do prowadzenia audytu wewnętrznego.
30) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.


Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) Urzędu Stanu Cywilnego;
2) Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego;
3) Stanowiska do spraw Kontroli;
4) Stanowiska do spraw Zamówień Publicznych;
5) Stanowisko do spraw Promocji;
6) Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych;
7) Wydziału Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Środowiska;
8) Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
9) Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych;
10) Stanowisko do spraw Wojskowych, Obronnych i Obrony Cywilnej;
11) Asystenta Burmistrza.
 

Burmistrz kieruje pracą Urzędu i wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Sekretarza Gminy i Skarbnika.

W razie nieobecności Burmistrza jego obowiązki pełni Zastępca Burmistrza.

 

Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑08‑2011 09:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑08‑2011 09:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑04‑2016 11:14:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie