Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin


Funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin sprawuje Mariusz Kunysz


Pokój nr 28 (I piętro Urzędu)
Tel. 71 39 21 971
Tel. kom. 887 555 025

Do zadań, kompetencji i odpowiedzialności Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
 2. zastępowanie Burmistrza w razie jego nieobecności;
 3. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 4. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 5. rozpatrywanie skarg i wniosków na podległe komórki organizacyjne Urzędu i pracowników;
 6. reprezentowanie Miasta i Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
 7. udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza;
 8. współdziałanie z innymi członkami Kierownictwa Urzędu, z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie powierzonych spraw;
 9. współudział w pozyskiwaniu dla Gminy krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania, w tym funduszy europejskich;
 10. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków pomocowych, w tym z funduszy europejskich;
 11. przygotowywanie projektu wydatków inwestycyjnych do budżetu Gminy na dany rok budżetowy, w zakresie nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu;
 12. współudział w ustalaniu kierunków rozwoju gospodarczego Gminy;
 13. współudział w planowaniu społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy, w tym przez sporządzanie planów strategicznych i założeń polityki społeczno-gospodarczej;
 14. współpraca w kształtowaniu polityki w zakresie promocji Gminy;
 15. koordynacja spraw związanych z gospodarką mieszkaniową w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Gminy;
 16. nadzór nad polityką Gminy w zakresie przydziału i zarządzania zasobem mieszkaniowym zaliczanym do lokali socjalnych;
 17. nadzór i koordynacja nad gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi, w tym gruntami niezabudowanymi;
 18. sprawy dotyczące podziałów geodezyjnych i uzgadniania dokumentacji projektowej;
 19. sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości komunalnych, w trybie przetargowym i bezprzetargowym;
 20. zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego Gminy, wynikające z ustaw, a także z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 21. planowanie rozwoju przestrzennego Gminy, w tym ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzanie projektów zmian tego dokumentu;
 22. zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;
 23. przygotowanie i nadzór nad realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
 24. sprawy dotyczące opinii w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin;
 25. ustalanie wysokości opłaty za usługi wodne związane za zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej;
 26. występowanie z wnioskiem o przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne;
 27. sprawy dotyczące zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów, w przypadkach, gdy rosną na gruntach innych niż gminne i nie podlegają kompetencją konserwatora zabytków;
 28. sprawy dotyczące instalacji związanych ze zwykłym korzystaniem ze środowiska;
 29. postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji;
 30. postępowania w sprawie braku potrzeby lub konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć;
 31. koordynacja kontroli w zakresu stosowania przepisów ochrony środowiska przypisanych do kompetencji Burmistrza;
 32. nadzór nad przygotowaniem i aktualizowanie programów i planów w zakresie ochrony środowiska oraz ich realizacją;
 33. działania na rzecz edukacji ekologicznej;
 34. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
 35. sprawy dotyczące substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
 36. udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie;
 37. nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 38. nadzór nad działalnością punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK);
 39. nadzór merytoryczny nad realizacją umowy przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy;
 40. postępowania i decyzje z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie;
 41. zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
 42. decyzje na usunięcie odpadów związanych z nielegalnym magazynowaniem lub składowaniem odpadów;
 43. koordynowanie spraw związanych z gospodarką wodną;
 44. zarządzanie wodami powierzchniowymi i systemami odprowadzania wód opadowych w układach kanalizacji deszczowej oraz rowach i kanałach odkrytych;
 45. kreowanie powstawania Spółek wodnych oraz bieżąca współpraca z już istniejącymi;
 46. nadzór nad postępowaniami w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie;
 47. nadzór nad porządkowaniem kwestii zagospodarowania wód opadowych w poszczególnych zlewniach cząstkowych;
 48. sprawy dotyczące wykazu kąpielisk na terenie gminy;
 49. sprawy dotyczące nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, gdy spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie;
 50. zadania związane z utrzymaniem cmentarzy gminnych, pomników, placów zabaw i gier;
 51. zadania wynikające z ustawy prawo łowieckie oraz z ustawy o lasach;
 52. koordynacja działań związanych z realizacją zobowiązań gminy z zakresu efektywności energetycznej;
 53. nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z założeń do planu energetycznego gminy;
 54. koordynacja i zarządzanie innymi sprawami z zakresu zadań przypisanych do komórek organizacyjnych, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór;
 55. współudział w realizacji zadań dotyczących kontroli zarządczej;
 56. prowadzenie we współpracy ze Skarbnikiem spraw wynikających z nadzoru Burmistrza nad Strażą Miejską;
 57. nadzór nad utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami;
 58. nadzór nad realizacją zadań w zakresie inżynierii ruchu drogowego innych niż inwestycje;
 59. nadzór w zakresie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, urządzenie zjazdu z drogi gminnej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego;
 60. nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i ich infrastruktury, w tym nad sprawami związanymi z wodami opadowymi;
 61. nadzór nad opiniowaniem spraw związanych z zaliczeniem drogi do kategorii dróg powiatowych i przebiegu istniejących dróg powiatowych;
 62. nadzór nad zaliczaniem dróg publicznych do kategorii publicznych dróg gminnych i określanie ich przebiegu w terenie;
 63. nadzór nad zabezpieczeniem przejezdności dróg w okresie zimowym;
 64. nadzór nad sprawami związanymi z transportem drogowym.


Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
 2. Wydziału Nieruchomości, Urbanistyki, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej;
 3. Wydział Transportu i Drogownictwa;
 4. Straż Miejska.
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑08‑2011 09:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑08‑2011 09:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2022 11:20:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie