Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin


Funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin sprawuje Jolanta Grondys


Pokój nr 28 (I piętro Urzędu)
Tel. 71 39 21 971
Tel. kom. 887 555 005

Do zadań, kompetencji i odpowiedzialności Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
2) zastępowanie Burmistrza w razie jego nieobecności;
3) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw;
4) rozpatrywanie skarg i wniosków na podległe komórki organizacyjne Urzędu i pracowników;
5) reprezentowanie Miasta i Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
6) udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza;
7) współdziałanie z innymi członkami Kierownictwa Urzędu, z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie powierzonych spraw;
8) współudział w pozyskiwaniu dla Gminy krajowych i zagranicznych źródeł finansowania, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków pomocowych, w tym z Funduszy Europejskich;
10) przygotowywanie projektu wydatków inwestycyjnych do budżetu Gminy na dany rok budżetowy, w zakresie nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu;
11) współudział w ustalaniu kierunków rozwoju gospodarczego Gminy;
12) sprawy dotyczące reklamy zewnętrznej - zawieranie umów z firmami reklamowymi celem umieszczenia sieci nośników reklamowych oraz podmiotami zainteresowanymi umieszczeniem na mieniu komunalnym autoreklam wolnostojących
13) gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi, w tym prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych;
14) sprawy związane z geodezją, kartografią i katastrem nieruchomości;
15) sprawy geodezyjne, w tym dotyczące podziałów geodezyjnych i uzgadniania dokumentacji projektowej;
16) sprawy dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych ustawowo Gminie;
17) wywłaszczeń i zwrotów nieruchomości, komunalizacji, inwentaryzacji i stałej aktualizacji stanu nieruchomego mienia Gminy oraz regulacja stanów prawnych nieruchomości;
18) opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości, w tym opłat adiacenckich i planistycznych;
19) sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości komunalnych, w trybie przetargowym i bezprzetargowym, w tym tzw. odsprzedaży części gruntu niestanowiących samodzielnych działek budowlanych;
20) sprawy dotyczące nabywania nieruchomości do komunalnego zasobu nieruchomości i ich właściwego zagospodarowania;
21) zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego Gminy, wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw, a także z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności poprzez:

a) określanie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu,
b) ocenę aktualności planów zagospodarowania Gminy,
c) postulowanie sporządzania planów dla określonych obszarów Gminy;

22) kształtowanie polityki przestrzennej poprzez sporządzanie planów zagospodarowania;
23) planowanie rozwoju przestrzennego Gminy, w tym poprzez ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzanie projektów zmian tego dokumentu;
24) współudział w planowaniu społeczno - gospodarczego rozwoju Gminy, w tym poprzez sporządzanie planów strategicznych i założeń polityki społeczno - gospodarczej;
25) współpraca w kształtowaniu polityki w zakresie promocji Gminy;
26) realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej, w szczególności:

a) ochrona gruntów rolnych i leśnych, wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
b) nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności,
c) ochrona roślin uprawnych w tym przekazywanie zawiadomień o wystąpieniu organizmów szkodliwych inspektorowi wojewódzkiemu,
d) przyjmowanie zawiadomień o chorobach zwierząt żyjących wolno,
e) gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
f) przygotowywanie projektów decyzji na zezwolenie na uprawę maku i konopi,
g) udzielanie pomocy rolnikom w zakresie korzystania z dotacji w zakresie wapnowania i rekultywacji,
h) szacowanie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi,
i) prowadzenie gospodarki wodnej w zakresie ustawowym dla gmin;

27) sprawy dotyczące oświaty i wychowania w zakresie zadań własnych Gminy;
28) sprawy dotyczące pomocy społecznej;
29) współudział w realizacji zadań dotyczących kontroli zarządczej;
30) prowadzenie we współpracy ze Skarbnikiem spraw wynikających z nadzoru Burmistrza nad Strażą Miejska, Zespołem Oświaty Gminnej.


Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) Stanowiska do spraw Oświaty Gminnej;
2) Wydziału Nieruchomości, Urbanistyki i Rolnictwa;
3) Referatu Spraw Mieszkaniowych i Społecznych;
4) Straż Miejska.

Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑08‑2011 09:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2016 09:58:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive